Rinnai(リンナイ)

Rinnai 給湯器
Rinnai ecoジョーズ

Rinnai 給湯器

屋外・壁掛型・設置フリータイプ

屋外・壁掛型・設置フリータイプ

オートタイプ

24号 型式
『RUF-A2405SAW(C)』
定価:411,400円
if特価:93,500円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
141,000
20号 型式
『RUF-A2005SAW(C)』
定価:377,850円
if特価:84,900円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
133,400
16号 型式
『RUF-A1615SAW(C)』
定価:342,870円
if特価:78,500円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
126,000


フルオートタイプ

24号 型式
『RUF-A2405AW(C)』
定価:464,530円
if特価:105,800円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
153,300
20号 型式
『RUF-A2005AW(C)』
定価:432,410円
if特価:99,200円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
146,700
16号 型式
『RUF-A1615AW(C)』
定価:369,110円
if特価:78,500円
MC/BC155Vマルチリモコンセット価格
+14,500円
基本工事費
+33,000円
合計
126,000
屋外・給湯専用タイプ

屋外・給湯専用タイプ

オートストップ(音声ナビ)

24号 型式
『RUX-A2406W(A)-E』
定価:183,150円
if特価:74,600円
MC145V台所リモコン価格
+11,200円
基本工事費
+23,000円
合計
108,800
20号 型式
『RUX-A2016W(A)-E』
定価:186,410円
if特価:68,200円
MC145V台所リモコン価格
+11,200円
基本工事費
+23,000円
合計
102,400
16号 型式
『RUX-A1616W(A)-E』
定価:160,930円
if特価:65,300円
MC145V台所リモコン価格
+11,200円
基本工事費
+23,000円
合計
99,500
Rinnai

 


屋外・壁掛型・設置フリータイプ

ecoジョーズ 屋外・据置型・設置フリータイプ

オートタイプ

24号 型式
『RUF-E2406SAW(A)』
定価:428,560円
if特価:103,700円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
159,400
20号 型式
『RUF-E2007SAW(A)』
定価:401,280円
if特価:97,000円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
152,700
16号 型式
『RUF-E1616SAW(A)』
定価:365,200円
if特価:88,700円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
144,400


フルオートタイプ

24号 型式
『RUF-E2406AW(A)』
定価:484,330円
if特価:117,100円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
172,800
20号 型式
『RUF-E2007AW(A)』
定価:457,050円
if特価:110,500円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
166,200
16号 型式
『RUF-E1616AW(A)』
定価:422,290円
if特価:102,200円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
157,900


屋外・据置型・設置フリータイプ

ecoジョーズ 屋外・壁掛型・設置フリータイプ

オートタイプ

24号 型式
『RUF-E2405SAG(B)』
定価:444,290円
if特価:111,400円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
167,100
20号 型式
『RUF-E2008SAG(B)』
定価:416,790円
if特価:104,500円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
160,200
16号 型式
『RUF-E1615SAG(B)』
定価:383,130円
if特価:95,800円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
151,500


フルオートタイプ

24号 型式
『RUF-E2405AG(B)』
定価:500,390円
if特価:125,500円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
181,200
20号 型式
『RUF-E2008AG(B)』
定価:473,000円
if特価:118,600円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
174,300
16号 型式
『RUF-E1615AG(B)』
定価:438,020円
if特価:110,000円
MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+35,000円
合計
165,700


屋外・浴槽隣接タイプ

ecoジョーズ 屋外・浴槽隣接タイプ

オートタイプ

24号 型式
『RFS-E2405SA(B)』
定価:384,340円
if特価:123,800円

MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+40,000円
合計
184,500
20号 型式
『RFS-E2008SA(B)』
定価:354,420円
if特価:113,800円

MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+40,000円
合計
166,600


フルオートタイプ

24号 型式
『RFS-E2405A(B)』
定価:434,280円
if特価:140,000円

MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+40,000円
合計
199,700
20号 型式
『RFS-E2008A(B)』
定価:404,360円
if特価:129,800円

MC/BC240Vマルチリモコンセット価格
+20,700円
基本工事費
+40,000円
合計
190,500